کیفیت تولیدات در این شرکت به صورت مستمر مورد بازبینی و نظارت قرار می گیرد و در این راستا در کلیه مراحل پرسنل خط تولید کیفیت محصولات خروجی را بازرسی و کنترل می کنند.

 

 

 

 

 

 

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg