توسعه و کیفیت دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند لذا ما با افزایش توان تولید در سال ۱۳۸۸ و با خرید و نصب یک دستگاه اره مدرن از کمپانی BARSANTI ایتالیا توان تولید سنگ در ابعاد اسلب را ایجاد و امکان تحویل سنگ به ابعاد بزرگتر از تایل را برای مشتریان فراهم نموده ایم.

برنامه ریزی و ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که تنها با مقتضیات زمان قابل تغییر می باشد از یک سو و تغییر دیدگاه مشتریان با توجه به فناوری جدید و تکنولوژی تولید سنگ در ابعاد بزرگ و نیاز واقعی به یک تحول اساسی در صنعت سنگ که انقلابی در کاربرد سنگهای تزیینی با وجود کارخانجات مدرن را به همراه داشته است این شرکت را بر آن داشت تا با برنامه ریزیهای انجام شده و الگو برداری صحیح و ارایه قیمت متعارف بتواند انتظارات و رضایتمندی مشتریان و مهندسین معمار را در جهت تامین نیاز بازار با توجه به تنوع سلیقه خریداران به انواع سنگهای اسلب و ابعادی فراهم می سازد.

 

 

001.jpg 002.jpg v001.jpg v002.jpg v003.jpg v004.jpg v005.jpg v006.jpg v007.jpg